(+34) 93 221 75 74 / (+34) 673 862 241
catalan
  • spanish
  • english
  • french

Condicions de contractació lloguers d'embarcacions

Forma de Pagament

Descomptes (No Acumulables)

Horaris d'embarcament i desembarcament

Contractació d'extres

Cancel·lacions

Què inclouen els preus del lloguer de vaixells?

Els preus reflectits a la nostra pàgina web, inclouen:

Els preus reflectits a la nostra pàgina web, no inclouen:

Condicions generals

EL CLIENT assegura que el patró del vaixell designat en aquest contracte posseeix els coneixements i l'experiència necessaris per al govern de l'embarcació llogada, que és posseïdor del títol legalment exigible a Espanya i que el tindrà durant la durada daquest contracte a disposició de les autoritats pertinents. En cas de no tenir titulació, BDA Sailing Experience proporcionarà els serveis de patró professional per a aquest servei durant els dies de xàrter.

BDA Sailing Experience arrenda l'embarcació d'esbarjo descrita a les Condicions Particulars, pel període i el preu anteriorment descrits, amb subjecció a les clàusules d'aquest contracte.

EL CLIENT lliurarà en el moment de l'embarcament, en concepte de FIANÇA, la quantitat descrita a les Condicions Particulars, la qual us serà retornada en el moment en què finalitzi aquest contracte i s'hagi comprovat per part de < strong>BDA Sailing Experience l'estat de l'embarcació. EL CLIENT s'obliga a tornar l'embarcació a BDA Sailing Experience amb el dipòsit de combustible ple o pagar la diferència consumida, més de 60€ pel servei de proveït.

EL CLIENT s'obliga a utilitzar l'embarcació arrendada com si fos de la seva propietat, segons les normes del bon navegant, i respectant la legalitat vigent. Serà obligació d'EL CLIENT mantenir en bon estat d'ús l'embarcació arrendada, així com totes les instal·lacions existents. EL CLIENT no superarà el número autoritzat de persones. L'embarcació (siguin vaixells, velers o catamarans) objecte d'aquest contracte serà destinada a la navegació d'esbarjo, i aquesta no podrà ser utilitzada per dur a terme operacions comercials o lucratives així com el subarrendament.

EL CLIENT es compromet a no participar amb l'embarcació objecte d'aquest contracte a cap regata, ni a cap competició esportiva. L'embarcació haurà de navegar únicament dins les aigües jurisdiccionals espanyoles i subjecte a les limitacions de la zona de navegació descrita a les Condicions Particulars.

EL CLIENT es compromet a no deixar l'embarcació amarrada o ancorada, sense cap persona a bord, en rada, o aigües no protegides i que no requereixi pagament de dret d'amarratge. S'ADVERTEIX QUE AQUESTA CIRCUMSTÀNCIA ESTÀ EXCLOSA DE COBERTURA EN L'ASSEGURANÇA DE L'EMBARCACIÓ.

EL CLIENT es compromet a no governar l'embarcació objecte d'aquest contracte sota la influència de begudes alcohòliques, drogues tòxiques o estupefaents, ni embarcar armes o substàncies il·legals.

EL CLIENT és responsable de qualsevol perjudici, dany, pèrdua o avaria que es produeixi, tant a l'embarcació arrendada com de qualsevol dels seus elements com per exemple l'embarcació auxiliar amb la seva fora borda, així com dels retards al lliurament de l'embarcació. Si es dóna qualsevol de les circumstàncies anteriors, o retard en el lliurament programat, BDA Sailing Experience retindrà la fiança fins a compensar els danys o perjudicis ocasionats tant materials com de lucre cessant. EL CLIENT és responsable de qualsevol perjudici, dany, pèrdua o avaria que es produeixi, tant a l'embarcació arrendada com de qualsevol dels seus elements com per exemple l'embarcació auxiliar amb la seva fora borda, així com dels retards en el lliurament de l'embarcació. Si es dóna qualsevol de les circumstàncies anteriors, o retard en el lliurament programat, BDA Sailing Experience retindrà la fiança fins a compensar els danys o perjudicis ocasionats tant materials com de lucre cessant.

Si BDA Sailing Experience es retarda en almenys 24 hores en el lliurament de l'embarcació a la data indicada d'embarcament per causes de Força Major, EL CLIENT podrà sol·licitar la devolució de les quantitats proporcionals corresponents a la demora pel que fa al període de contractació. Si no fos per causes de Força Major, EL CLIENT podrà sol·licitar la rescissió del present contracte i la devolució de la totalitat de les quantitats lliurades fins avui no podent fer ús de l'embarcació.

El CLIENT haurà de notificar immediatament a BDA Sailing Experience de qualsevol accident, sinistre, avaria o incidència independentment de la seva naturalesa. En el cas d'accidents s'haurà de formalitzar un comunicat d'accident per escrit, les causes, les circumstàncies i les conseqüències del que ha passat, així com de ser coneguts, nom, cognoms i domicili del causant del fet i dels testimonis i igualment els noms i direccions dels perjudicats si n'hi hagués. S'entendrà per accident, a efectes del present contracte, qualsevol fet fortuït, espontani, exterior o violent.

El client haurà de tenir especial cura en l'ús i el maneig del vàter per evitar qualsevol avaria o embús del mateix. No podrà llençar, paper higiènic, elements d'higiene íntima, cotons, paper tissú o de mans, ni qualsevol altre element que pugui embussar-lo. Així mateix, no haurà de moure o canviar de posició les vàlvules dels tancs d'aigües grises.

Qualsevol inobservança d'aquestes regles que produeixi un embós de qualsevol naturalesa al WC, durant el període de lloguer del vaixell, el client haurà d'abonar l'import de 600€ pels danys ocasionats a l'empresa de xàrter.

En cas de no fer front d'aquest pagament, l'empresa de xàrter podrà descomptar de la fiança o passar el càrrec a la targeta de crèdit del client.

Si el present contracte fos resolt per causa imputable al CLIENT, el cost de l'anul·laciò de reserva seria: Abans de 30 dies de l'embarcament, 50% del Lloguer. En els 30 dies anteriors a l'embarcament, 100% del lloguer.

Condicions de les ofertes

Els preus i ofertes publicades en el site www.barcodealquiler.com, en cap cas seràn acumulatives. En cas de concurrència de més d'una'una oferta sobre algun xàrter nàutic s'aplicarà la que major descompte per al client signifiqui.

Reserva Ahora