(+34) 93 221 75 74 / (+34) 673 862 241

Condicions de contractació lloguers d'embarcacions

Forma de Pagament

Descomptes (No Acumulables)

Horaris d'embarcament i desembarcament

Contractació d'extres

Cancel·lacions

Els preus inclouen

Els preus reflectits a la nostra pàgina web, inclouen:

Els preus reflectits a la nostra pàgina web, no inclouen:

Condicions generals

EL CLIENT assegura que el patró del vaixell designat en aquest contracte, posseeix els coneixements i l'experiència necessaris per al govern de l'embarcació llogada, que és posseïdor del títol legalment exigible a Espanya i que el tindrà durant la durada d'aquest contracte a la disposició les autoritats pertinents. En cas de no posseir titulació, BDA Sailing Experience proporcionarà els serveis de patró professional per a aquest servei durant els dies de xàrter.

BDA Sailing Experience deixa les l'embarcació d'esbarjo descrita en les condicions particulars, pel període i el preu anteriorment descrits, amb subjecció a les clàusules d'aquest contracte.

El CLIENT lliurarà en el moment de l'embarcament, en concepte de FIANÇA, la quantitat descrita en les condicions particulars, la qual li serà retornada en el moment en què finalitzi aquest contracte i s'hagi comprovat per part de BDA Sailing Experience l'estat de l'embarcació . El CLIENT s'obliga a retornar l'embarcació a BDA Sailing Experience amb el dipòsit de combustible ple o a pagar la diferència consumida, mes 60 € pel servei de proveïment.

El CLIENT s'obliga a utilitzar l'embarcació arrendada com si fos de la seva propietat, segons les normes del bon navegant, i respectant la legalitat vigent. Serà obligació del CLIENT mantenir en bon estat d'ús l'embarcació arrendada, així com totes les instal·lacions en ella existents. El CLIENT no superarà el nombre autoritzat de persones. L'embarcació (siguin vaixells, velers o catamarans) objecte d'aquest contracte serà destinada a la navegació d'esbarjo, no podent ser utilitzada aquesta per dur a terme operacions comercials o lucratives així com el subarrendament.

El CLIENT es compromet a no participar amb l'embarcació objecte d'aquest contracte en cap regata, ni en cap competició esportiva. L'embarcació haurà de navegar únicament dins de les aigües jurisdiccionals espanyoles i subjecte a les limitacions de la zona de navegació descrita en les condicions particulars.

El CLIENT es compromet a no deixar l'embarcació amarrada o ancorada, sense cap persona a bord, en rada, o aigües no protegides i que no requereixi pagament de dret d'amarratge. S'ADVERTEIX QUE AQUESTA CIRCUMSTÀNCIA ESTÀ EXCLOSA DE COBERTURA AL SEGUR DE L'EMBARCACIÓ

El CLIENT es compromet a no governar l'embarcació objecte d'aquest contracte sota la influència de begudes alcohòliques, drogues tòxiques o estupefaents, ni embarcar armes o substàncies il·legals.

El CLIENT és responsable de qualsevol perjudici, dany, pèrdua o avaria que es produeixi, tant en l'embarcació arrendada com de qualsevol dels seus elements com ara la embarcació auxiliar amb el seu forabord, així com dels retards en el lliurament de l'embarcació . De donar-se qualsevol de les circumstàncies anteriors, o retard en el lliurament programada, BDA Sailing Experience retindrà la fiança fins a compensar els danys o perjudicis ocasionats tant materials com de lucre cessant.

Si BDA Sailing Experience es retarda en almenys 24 hores en el lliurament de l'embarcació en la data indicada d'embarcament per causes de força major, El CLIENT podrà sol·licitar la devolució de les quantitats proporcionals corresponents a la demora respecte al període de contractació. Si no fos per causes de força major, El CLIENT podrà sol·licitar la rescissió del present contracte i la devolució de la totalitat de les quantitats lliurades fins a la data no podent fer ús de l'embarcació.

El CLIENT ha de notificar immediatament a BDA Sailing Experience de qualsevol accident, sinistre, avaria o incidència independentment de la seva naturalesa. En el cas d'accidents s'haurà de formalitzar un comunicat d'accident per escrit, les causes, circumstàncies i conseqüències del que ha passat, així com, de ser coneguts, nom, cognoms i domicili del causant del fet i dels testimonis i igualment els noms i direccions dels perjudicats si n'hi ha. S'entén per accident, a efectes d'aquest contracte, qualsevol fet fortuït, espontani, exterior o violent.

El client haurà de tenir especial cura en l'ús i maneig del vàter per evitar qualsevol avaria o embús del mateix. No podrà tirar, paper higiènic, elements d'higiene íntima, cotons, paper tisúes o de mans, ni qualsevol altre element que pugui embussar el mateix. Així mateix no ha de moure o canviar de posició les vàlvules dels tancs d'aigües grises.

Qualsevol inobservança d'aquestes regles que produeixi un embús de qualsevol naturalesa al WC, durant el període de lloguer del vaixell, el client haurà d'abonar l'import de 500 € pels danys ocasionats a l'empresa de xàrter.

En cas de no fer front d'aquest pagament, l'empresa de xàrter podrà descomptar de la fiança o passar el càrrec a la targeta de crèdit del client.

Si el present contracte fos resolt per causa imputable al CLIENT, el cost de l'anul·lació de reserva seria: Abans de 30 dies de l'embarcament, 50% del Lloguer. En els 30 dies anteriors a l'embarcament, 100% del lloguer.

 

Condicions de les ofertes

Els preus i ofertes publicades en el site www.barcodealquiler.com, en cap cas seràn acumulatives. En cas de concurrència de més d'una oferta sobre algun xàrter nàutic s'aplicarà la que major descompte per al client signifiqui.