(+34) 93 221 75 74 / (+34) 673 862 241
catalan
  • spanish
  • english
  • french

Condicions de contractació d'excursions amb vaixells i velers

Condicions de contractació

Per a totes aquelles activitats i excursions amb vaixell es designarà clarament:

A l'hora prevista el nostre personal us esperarà al port al Meeting Point de Port Olimpic o qualsevol altre port que puguem acordar amb el client, segons sigui el port escollit per realitzar l'embarcament al vostre veler.

Els passejadas amb veler i vaixells a Barcelona, es fan durant tot l'any i cada dia de la setmana.

Pagament de les excursions amb vaixell, bons i experiències

El pagament de les excursions amb veler o vaixell ha d'estar totalment desemborsat abans de l'embarcament al veler, d'acord amb les instruccions que s'hagin rebut en el procés de contractació de cada excursió.

El pagament dels passejades en veler es podrà efectuar mitjançant Targeta de Crèdit a través del TPV virtual, PayPal o transferència bancària.

Caducitat dels bons d'excursions, experiències o cursos

Per a aquells casos en què els bons dels passejades amb vaixell a Barcelona, experiències o cursos data pendent de ser programada, TOTS els bons sense excepció caducaran en vèncer l'any natural de ser comprats.

Condicions d'anul·lació d'una excursió amb vaixell

Les excursions podran ser anul·lades d'acord amb:

Si us plau, recorda que el dipòsit realitzat per confirmar la reserva, només és reemborsable en un 50%, ni tan sols en cas de força major, es reemborsaran més del 50% de la quantitat abonada en concepte de prepagament.

El motiu d'aquestes condicions és que nosaltres en realitzar una reserva “bloquegem” un veler i aquest queda bloquejat per a altres esdeveniments o lloguers.

Condicions de canvi de dates d'una excursió amb vaixell o experiència

En cas que el client canviï de dates, s'entendrà com una nova estada i estarà subjecte a les condicions de cancel·lació.

Les dates de reserves de passeigs amb vaixell a Barcelona podran ser canviades d'acord amb:

Por favor, recuerde que el depósito realizado para confirmar la reserva, solo es reembolsable en un 50%, ni siquiera en caso de fuerza mayor, se reembolsarán más del 50% de la cantidad abonada en concepto de pre-pago.

El motivo de éstas condiciones es que nosotros al realizar una reserva "bloqueamos" un velero y este, queda bloqueado para otros eventos o alquileres.

Condiciones de Cancelación de una excursión en barco o experiencia

Las experiencias náuticas podrán ser canceladas en caso de:

En caso de lluvia, justo antes del embarque, se pospone la parte de navegación al día siguiente, es decir, cambiamos el orden de la actividad. Intentando pasarla al día siguiente y si esto no es posible, se pospone para un día en el que tengamos disponibilidad.

Caducidad de las excursiones en barco o experiencias para regalar

Salvo indicación expresa por parte de BDA Sailing Experience (Barcodealquiler.com) y por fuerza mayor, los bonos tendrán una caducidad de 12 meses, contados desde la fecha de la compra. En aquellos casos en que debido a motivos de fuerza mayor, las excursiones en barco o experiencias caducadas podrán modificarse con una penalización de un 25% sobre el valor total.

Condiciones de las ofertas

Los precios y ofertas publicadas en el site www.barcodealquiler.com, en ningún caso serán acumulativas. En caso de concurrencia de más de una oferta sobre alguna experiencia se aplicará aquella que mayor descuento para el cliente signifique.

Reserva Ahora